Termes i condicions generals

Aquestes condicions de contractació s’apliquen a totes les compres fetes al web apartgastro.com titularitat de SAPIENS SCCL (Sapiens Publicacions) amb CIF F-64074982 i domicili al carrer Premià 15 de Barcelona, CP 08014, tel. 93 634 76 19 i adreça electrònicasubscripcions@som.cat, inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya amb número 13349.

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l’adreça electrónica subscripcions@som.cat, o al telèfon 902 15 10 50* en horari comercial.

Preus: Els preus que s’indiquen són amb IVA inclòs.

Aquestes condicions generals de contractació tenen per objecte descriure i informar l’usuari de les condicions que s’apliquen a les compres fetes ‘online’ a través del portal apartgastro.com dels productes que en cada moment s’ofereixen. Aquestes condicions es complementen amb la informació que es fa constar a l’avís legal del portal i amb la que consti per a cada producte en particular.

L’usuari manifesta conèixer i accepta aquestes condicions, pel sol fet de validar la comanda en la modalitat de comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic – LSSI) de qualsevol dels productes que SAPIENS SCCL directament o mitjançant accions concertades amb altres empreses (que en cada cas s’identificaran degudament) ofereixi a través de la web apartgastro.com. Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment per SAPIENS PUBLICACIONS i si s’escau les condicions particulars que en cada cas es puguin establir, però es procedirà immediatament a publicar-les de manera que puguin ser conegudes sempre prèviament per l’usuari. Una vegada feta la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que passin 24 hores des de l’execució de la compra, el Servei d’Atenció al Client de SAPIENS PUBLICACIONS remetrà per e-mail un comprovant de la compra. Si l’usuari no està d’acord amb les dades consignades en l’esmentada confirmació podrà sol·licitar la seva modificació o l’anul·lació del contracte.

La contractació es fa en la llengua que l’usuari seleccioni en el momento de fer la comanda.

Determinats productes que s’ofereixen a traves d’aquest portal tenen continguts editorials, informació, opinió o ficció i són editats o produïts per tercers. SAPIENS PUBLICACIONS no es fa responsable dels continguts respecte d’aquests productes.

En cas que es produís algun error en la informació que se subministra per identificar el producte, SAPIENS PUBLICACIONS intentarà resoldre-ho. Si la informació facilitada no es correspongués amb les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part. En el cas d’usuaris que resideixin a l’estranger, SAPIENS PUBLICACIONS no es fa responsable de les condicions d’importació que estiguin vigents en el lloc de residència. Els preus i les ofertes que consten en el portal són vigents únicament per a la compra en la modalitat de comerç electrònic a través de apartgastro.com.

Compromisos dels usuaris.

Els usuaris es comprometen al compliment d’aquestes condicions generals i les que constin en el seu cas en l’avís legal d’aquest portal, aplicant la bona fe a la contractació. L’usuari es compromet a proporcionar informació veraç. En el cas de menors, els pares, tutors o representants legals hauran de donar el seu consentiment exprés. Tenint en compte que SAPIENS PUBLICACIONS no pot comprovar la veracitat de les dades que proporcioni l’usuari, es reserva el dret d’atendre les comandes prèvia comprovació de les dades, quan així ho decideixi discrecionalment, sense que això suposi cap acceptació de veracitat d’aquelles que no comprovi. En especial l’usuari s’obliga a:

a) Proporcionar informació veraç i a mantenir-la actualitzada.
b) Possibilitar el lliurament de la comanda. A aquests efectes proporcionarà dades d’una adreça certa i amb disponibilitat de recepció de la tramesa en horari comercial. Si no és així, SAPIENS PUBLICACIONS no es responsabilitza per retards en el lliurament de comandes.

Per fer una compra és necessari registrar-se prèviament com a usuari, seguint les instruccions que se sol·licitin en cada moment. El client seleccionarà els productes que vulgui adquirir i els afegirà al cistell de compra. En tot moment tindrà informació del procés de compra. La validació de la compra suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals i constitueix una prova del coneixement i conformitat per part del client.

Tramesa dels productes adquirits
La tramesa dels productes es fa per correu certificat o per missatger. Els productes seran lliurats en un termini de 10 dies hàbils. Les despeses d’enviament són a càrrec del client i es calculen en funció de les tarifes estàndard de Correus o de l’empresa de missatgeria, no estan compreses en el preu i seran mostrades abans de finalitzar la compra, en funció de l’adreça de tramesa de cada comanda. Els costos de tramesa a les Canàries, Ceuta, Melilla i zones no pertanyents a la Unió Duanera Europea no inclouen els costos o aranzels d’importació, que seran pagats en metàl•lic al destí pel receptor del producte adquirit. El cost de l’enviament és el que consti a la factura emesa per SAPIENS PUBLICACIONS.
Incidències: En cas de no rebre la seva comanda en el termini indicat, l’usuari pot adreçar-se a SAPIENS PUBLICACIONS, que farà la reclamació al transportista o a Correus i el tindrà puntualment informat del tràmit.

L’adquisició dels productes oferts a través de apartgastro.com estarà subjecta a la disponibilitat d’existències.

Tots els terminis establerts en aquestes condicions es refereixen a dies hàbils.

El pagament de les compres a apartgastro.com es pot fer mitjançant targeta de crèdit Visa o MasterCard, i també pel sistema Paypal. El cobrament es farà en el moment de la tramesa. El pagament amb targeta de crèdit es fa a través del servidor de l’entitat bancària, que garanteix la seguretat del client gràcies al protocol basat en l’estàndard SSL, que fa que les dades viatgin encriptades per la xarxa i ningú no pugui interceptar-les ni utilitzar-les de manera fraudulenta. Les dades de la targeta de crèdit es transmeten protegides directament al banc i aquesta informació mai no arriba a cap altre destinatari.

En cas de denegació del pagament, la comanda es cancel•larà i se n’informarà l’usuari via ‘online’. En cas de pagaments amb targetes emeses en un altre país diferent d’Espanya, el banc emissor haurà d’estar acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES).

Dret de desistiment L’usuari pot desistir de la compra en el termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda per part de SAPIENS PUBLICACIONS. En aquest cas contactarà per telèfon (902 15 10 50) o e-mail (subscripcions@som.cat) amb SAPIENS PUBLICACIONS, que tramitarà la devolució. Es pot exercir el dret de desistiment si es produeix alguna de les següents situacions:

a) Si el producte adquirit no satisfà l’usuari. Es pot tornar el producte a SAPIENS PUBLICACIONS pel mitjà triat per l’usuari. En aquest cas SAPIENS PUBLICACIONS reemborsarà el preu del producte però no les despeses de tramesa i devolució.

b) Si el producte adquirit és defectuós d’origen. Un cop SAPIENS PUBLICACIONS rebi el producte retornat n’enviarà un altre d’igual o amb la mateixa referència. En aquest cas es facturarà només la primera tramesa i SAPIENS PUBLICACIONS es farà càrrec de la devolució i de la tramesa subsegüent. En cas de canvi per un altre producte, les despeses de nova tramesa i devolució seran assumides per l’usuari.

c) Si el producte lliurat és erroni, SAPIENS PUBLICACIONS assumirà les despeses de recollida i lliurament del producte correcte.

Reembors dels imports pagats El reembors es farà a través del mitjà de pagament que va utilitzar en la compra. Qualsevol reembors es farà un cop comprovat i validat l’estat del producte retornat, l’embalatge i els accessoris a la seu de SAPIENS PUBLICACIONS. El reembors es farà en el termini màxim de 30 dies.

Legislació i jurisdicció aplicables Les operacions fetes a través de botiga.sapienspublicacions.cat se subjecten a la legislació d’aplicació a Catalunya. En cas de conflicte en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions la via jurisdiccional és als jutjats i tribunals que estableixi la normativa aplicable en matèria de consumidors finals (lloc del domicili del comprador). En cas de venda fora d’Espanya o no feta pel consumidor final, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Dades personals de l’usuari Les dades facilitades pels usuaris s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran únicament per poder tramitar la comanda. En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel·lació previstos a la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, enviant un correu electrònic a l’adreça subscripcions@som.cat, o enviant una carta a l’adreça de SAPIENS PUBLICACIONS que consta al principi d’aquestes condicions.