Avís legal

Avís legal

El titular de la pàgina web allotjada a la URL www.apartgastro.com (el “Web”) és l’entitat ABACUS, SCCL (“ABACUS”), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:

 • Domicili social: C/ Perú, 186, 08020 Barcelona
 • CIF nº: F-08226714
 • Telèfon: 93 217 81 66
 • Adreça de correu electrònic: soci.client@abacus.coop
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el nº N571

L’Avís Legal regeix l’accés i la utilització del Web per part dels seus usuaris.

1. Accés al web

L’accés i utilització del Web comporta l’acceptació de l’Avís Legal.

ABACUS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació i/o actualització de l’Avís Legal i, per tant, cal que l’usuari/la usuària llegeixi atentament l’Avís Legal cada vegada que accedeixi al Web. Si no s’accepta l’Avís Legal, preguem abstenir-se d’utilitzar el Web i el seu contingut.

2. Normes d’utilització

Els continguts oferts a través del Web es dirigeixen exclusivament, majors de 14 anys d’edat. A l’efecte, ABACUS es reserva l’opció de sol·licitar als usuaris, en qualsevol moment, documentació acreditativa de la seva edat per tal de verificar-la. En el supòsit que ABACUS verifiqui que l’usuari/la usuària no té l’edat mínima requerida, no atendrà les seves peticions.

L’usuari/La usuària s’obliga a utilitzar el Web, i tot el seu contingut, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, l’Avís Legal i, si s’escau, la resta de termes i condicions previstos en el Web.

Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites i/o que atemptin contra drets de tercers. En aquest sentit, l’usuari/la usuària s’obliga a no transmetre, introduir, difondre ni a posar a disposició de la resta d’usuaris, qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la llei i l’Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari/la usuària es compromet a:

 • No difondre continguts de caràcter violent, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans i els drets fonamentals de les persones.
 • No introduir virus, scripts ni programari nociu susceptible d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol software o hardware.
 • No interferir o condicionar d’alguna manera la seguretat del Web o utilitzar de forma abusiva els seus recursos, serveis i productes disponibles.
 • No accedir, modificar, adaptar i/o realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o, d’alguna manera, interferir al Web.
 • No dur a terme accions que puguin desactivar, sobrecarregar o afectar el funcionament del Web.

S’informa a l’usuari/la usuària que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, qualsevol altres termes i condicions del Web, ABACUS es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura que sigui necessària a l’efecte.

ABACUS fa els seus millors esforços per a mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si s’escau, esmenar-los. No obstant, ABACUS no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests estiguin degudament actualizats.

3. Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari/la usuària.

L’accés al Web no implica per a ABACUS l’obligació de controlar l’existència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu en els sistemes i/o dispositius de l’usuari/la usuària.

ABACUS no es responsabilitza dels danys produïts en el software i/o hardware dels usuaris que es derivi de l’accés i/o utilització del Web.

ABACUS tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari/la usuària a causa de fallada o caigudes de les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Web.

L’usuari/La usuària s’obliga a mantenir indemne a ABACUS de qualsevol possible reclamació o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari/la usuària de la normativa vigent i de l’Avís Legal. ABACUS es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui als usuaris que facin un ús inapropiat del Web o no respectin l’Avís Legal.

4. Publicitat

ABACUS podrà incloure al Web continguts publicitaris i/o patrocinis de tercers. Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar-se que el material facilitat per a la seva inclusió al Web compleix íntegrament la legislació vigent que pugui ser d’aplicació.

En conseqüència, ABACUS no serà responsable de cap error, inexactitut i/o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors ni dels incompliments de la normativa vigent.

5. Política en matèria d’enllaços

a) Enllaços amb el web

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i, en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i els productes d’ABACUS.

L’enllaç no implica que ABACUS avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, ABACUS procedirà a la revocació de l’autorització al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç de forma immediata.

b) Enllaços amb altres webs

Al Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari/la usuària accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat d’ABACUS amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats mitjançant els Webs Enllaçats. En conseqüència, ABACUS no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari/la usuària l’únic/a responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els diferents elements i continguts del Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, icones, gravacions sonores, combinacions de colors, codis font, etc.)[els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’ABACUS o, si s’escau, dels seus llicenciants.

Igualment, els signes distintius i nom de domini del Web són titularitat d’ABACUS o, si s’escau, dels llicenciants sense que es pugui entendre que l’accés al Web atribueixi algun dret sobre els mateixos.

En conseqüència, queda expressament prohibit a l’usuari/la usuària la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius d’ABACUS.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ABACUS podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

7. Política de privacitat

El tractament de les dades personals dels usuaris es regirà per la Política de Privacitat del Web.

8. Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A l’efecte, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a l’Avís Legal de forma integral.

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

L’Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació vigent.

En qualsevol cas, en el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte i/o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.


Política de privadesa

Política de privadesa

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades i per a quines finalitats es tractaran?

 • ABACUS, Societat Cooperativa Catalana de Responsabilitat Limitada (ABACUS)
 • CIF: F-08226714
 • ​Adreça: C. Perú, 186, 08020 Barcelona
 • ​Telèfon: +34 932 178 166
 • ​​Correu electrònic: soci.client@abacus.coop.

Tractarem les teves dades personals per a poder atendre la teva petició així com, si s’escau, per a l’enviament d’informació d’utilitat o d’interès d’ABACUS i/o dels nostres col·laboradors de l’àmbit de la cultura i l’educació i tramitar les compres realitzades.

​Serà necessari que ens facilitis les dades requerides com a “obligatòries”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no es puguin tractar les dades per a les finalitats detallades anteriorment. Així mateix, cal que ens comuniquis les dades personals actuals per tal que tinguem la informació degudament actualitzada i sense errors.​

Quant temps conservarem les teves dades personals?

Conservarem les dades personals mentre no ens sol·licitis la seva supressió.

​Així mateix, si és el cas, les dades relatives a la facturació i cobrament dels productes i serveis, es conservaran durant el temps previst per la normativa vigent (especialment, en matèria civil, fiscal i comptable) una vegada finalitzi la contractació.

Quina és la legitimiació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment manifestat a través de l’acceptació de la Política de Privacitat i, en el cas de les contractacions de productes i serveis, també l’execució de la relació contractual.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Es comuniquen dades a tercers col·laboradors amb finalitat de publicitat. Les dades es podran comunicar a empreses col·laboradores d’ABACUS per a l’enviament de publicitat i altres informacions d’interès. Igualment, les dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea, en condicions de seguretat i confidencialitat, de conformitat amb les corresponents garanties jurídiques.​

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Podràs sol·licitar accedir a les teves dades personals, així com la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs exercir els drets referits anteriorment i, si s’escau, revocar el consentiment atorgat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a soci.client@abacus.coop. La revocació es podrà fer sense que afecti de forma retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins al moment.

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs demanar-ho a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).